Stillingsopslag
Søg

Indskolingen

Velkommen til Rygaards Skole

Velkommen til Rygaards skole fra Det Lille Forældreråd

Denne vejledning er udarbejdet af Det Lille Forældreråd på Rygaards skole og er tænkt som et hjælpemiddel – et idekatalog til forældrene til børnene i skolens 0. klasser.

Det Lille Forældreråd består af 4 medlemmer samt 4 suppleanter, som alle er valgte
forældrerepræsentanter fra skolens klasser. Det Store Forældreråd fungerer som forældrerepræsentantskabets forretningsudvalg.
Du kan læse mere om forældrerepræsentantskabet samt deres roller og pligter
på Forældreintra.

Vejledningen tager afsæt i de erfaringer, som forældre til børn på skolen har fået i årenes løb i forhold til, hvilke aktiviteter og tiltag der kan medvirke til at etablere en velfungerende klasse med et godt kammeratskab og gode forældrerelationer.

Forældrerepræsentanter/forældregruppe

Når jeres børn er blevet inddelt i to klasser, skal der i hver klasse vælges 1 forældrerepræsentant og 2 suppleanter, som bl.a. skal påtage sig det ansvar at drage omsorg for klassens trivsel ved at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem klassens forældre, dens elever og skolen. Vi vil anbefale, at forældrerepræsentanten efter klasseinddelingen hurtigst muligt tager initiativ til, at forældrene i klassen drøfter, hvilke sociale tiltag klassen ønsker at gennemføre.

Madgrupper/Legegrupper

Klassen inddeles i 6 madgrupper/legegrupper med 2 piger og 2 drenge i hver. Brug evt. skemaet, som findes på Forældreintra, eller spørg klasselæreren, om han/hun vil hjælpe med at sammensætte de første grupper. Hvis I anvender skemaet, genereres automatisk de 5 første “omgange” med 6 madgrupper, hvor børnene kommer sammen med ”nye” børn hver gang. Nogle klasser vælger at kalde grupperne for Legegrupper og andre for Madgrupper. Ikke alle har mulighed for eller overskud til at have gæster til mad, og man kan derfor vælge at kalde dem Legegrupper. På den måde er det frit for de enkelte familier, hvordan det passer bedst ind i deres hverdag. Det er ikke meningen, at grupperne skal være minifødselsdage. Vi anbefaler at holde dem ”simple”, med leg og aktiviteter i hjemmet eller på en nærtliggende legeplads.

Madgrupper/Legegrupper er en rigtig god måde at lære de øvrige forældre bedre at kende, herunder forældre til børn, som ens barn ikke leger så meget med. Samtidig åbner grupperne børnenes øjne for legekammerater, som de måske ikke leger med i skolen, og grupperne giver samtidig mulighed for leg på tværs af kønnene.

Konceptet er som følger:
Børnene inviteres på skift hjem til de respektive børn i gruppen. Værtsfamilien henter børnene på skolen, og børnene følges hjem og leger og spiser sammen. Husk at der altid skal være en voksen til stede, med mindre, at der er lavet særskilt aftaler om noget andet. Grupperne kan naturligvis også holdes i weekender, hvis det passer bedre ind i værtsfamiliens rytme. Forældre henter til et aftalt tidspunkt og drikker måske en kop te/kaffe/vin sammen. 

Af praktiske årsager er der 4 børn i hver gruppe, så man kan have børnene i én bil. Det er en god ide at aftale, at børnene medbringer selepuder den dag, de skal i madgruppe, så alle børn kan sidde forsvarligt fastspændt i bilen, hvis det er denne transportform der benyttes. Det er ofte en fordel hurtigst muligt at fordele datoerne, hvor de enkelte børn skal være værter, så der ikke opstår tvivl om, hvis tur det er. Nogle af grupperne vælger at fordele grupperne ud på datoer, som passer dem bedst, mens andre vælger at tildele børnene en måned hver til afholdelse af grupperne. Man kan naturligvis bytte indbyrdes, hvis den måned, man har sagt ja til, alligevel passer dårligt ind i familiens program.
Vi opfordrer til, at første Madgruppe/Legegruppe (efterårsgrupperne) igangsættes lige efter, at klasserne er delt op, og at de afvikles inden udgangen af januar måned. Herefter påbegyndes de nye forårsgrupper i februar. Såfremt enkelte forældre ikke kan afholde en gruppedag – hvilket kan være fuldt ud forståeligt – er det vigtig, at de melder det klart ud til den madgruppe, de er medlem af, så alle er opmærksomme på det, og ingen bliver skuffede eller irriterede over, at der ikke bliver inviteret. Det er oplagt, at selvom et barns forældre ikke har mulighed for at invitere til madgruppe, så deltager det pågældende barn naturligvis i grupperne på lige fod med de øvrige børn.

Fællesfødselsdage

Børnene inddeles i 4 fødselsdagsgrupper. Ofte er børnenes fødselsdage fordelt henover året, sådan at man naturligt kan inddele børnene i en sommer-, efterår-, vinter- og forårsgruppe med 6 børn i hver. Fællesfødselsdagene tjener flere formål. Dels oplever børnene at deltage i 4 årlige fællesarrangementer, hvor alle børn er med, og dels lærer de arrangerende forældre både hinanden og børnene bedre at kende. Derudover får forældrearrangørerne på dagen en unik mulighed for at se sit barn i en ”klassesituation”, hvilket kan give en rigtig god indsigt i barnets hverdag/trivsel.
En fællesfødselsdag kan eksempelvis holdes som en skovtur, en strandtur, en tur på Zoologisk Museum, en tur til Cirkusmuseet, en tur i Zoologisk Have, en bowlingtur, eller man kan leje en gymnastiksal, eksempelvis i Kildeskovhallen, eller man kan holde en klassisk fødselsdag eller en temafødselsdag hjemme hos en af børnene fra gruppen.

Der er flere eksempler på, hvordan man arrangerer gaver til børnene. Nogle vælger, at
fødselsdagsbarnets forældre køber en gave til eget barn på vegne af klassekammeraterne. Andre vælger at rotere gaverne blandt børnene i fødselsdagsgruppen, således at man køber en gave, stadig på vegne af hele klassen, til en af de andre børn i fødselsdagsgruppen. Eller man kan lave et system, der tildeler hvert barn i klassen ét barn, man skal give gave til, når tiden kommer. Alternativt kan man vælge at donere ’gaven’ til et velgørende formål. Der er mange varianter, vigtigst af alt er, at man finder den måde, der passer klassen bedst.

Gaveniveauet/beløbet aftales forældrene imellem, men vi anbefaler et leje, der ligger mellem 100-200 kr. Hvis der måtte være forældre, der ønsker at holde fast i at afholde individuelle fødselsdage, må dette naturligvis respekteres, idet vi dog anbefaler, at man ikke gør det i indskolingen. I den sammenhæng henledes opmærksomheden i øvrigt på Rygaards skoles invitationsregler, hvorefter man enten inviterer alle pigerne eller alle drengene eller hele klassen med hjem. Hvis der skal afholdes individuelle fødselsdage anbefaler vi, at der indkøbes en fælles gave fra hele klassen på samme niveau som fællesfødselsdagsgaverne for derved at undgå at underminere fællesfødselsdags-konceptet.

Trivselsmøder

Er et årligt møde, hvor forældrene mødes privat uden børn. Mødet indledes med, at pige- og drengeforældrene taler sammen i grupper hver for sig, så hvis der er pige- og drengeforældre, der bor i gåafstand fra hinanden, kan grupperne mødes hos henholdsvis de pågældende pige- og drengeforældre først og så samles bagefter et af stederne. Mødet indledes med en runde, hvor forældrene eller forælderen fortæller, hvordan man oplever, at ens barn har det. Hvordan er barnets sociale relationer i klassen, er barnet glad for at gå i skole, hvem leger barnet med, er der særlige udfordringer mv. ”Runder” kan være gavnlig i forhold til at spotte, om der nogle børn, der måske har behov for, at der laves legeaftale eller lign. Samtidig kan runden måske afdække andre problemstillinger, som kan løses i fællesskab. Efter de respektive runder mødes alle, og en repræsentant fra hver af grupperne giver en overordnet og anonym tilbagemelding i forhold til, hvad status er på de to grupper. Udbyttet af disse møder er især højt, hvis alle er åbne omkring børnenes velbefindende, ligesom det er meget vigtigt, at alle bliver på ”egen banehalvdel”. Forældrerepræsentanten sørger for, at der lægges et kort referat på Intra, så de, der ikke er tilstede, bliver orienteret. Det er også en god ide at sætte klasselæreren cc.

Andre sociale arrangementer

På første forældremøde kan det være en fordel at danne et trivselsudvalg/festudvalg, som kan være tovholdere på klassens aktiviteter. Gruppen kan vælge netop de aktiviteter, der menes at være givende og relevante for klassen. Alternativt kan Forældrerepræsentanterne fastligge datoer for aktivitetsafholdelse og herefter kan forældrene melde sig ind på at være med til at planlægge de enkelte aktiviteter. Nedenstående er eksempler på aktiviteter. Vi har oplevet, at man i klasser, hvor forældrene kender hinanden og jævnligt taler sammen, er mærkbart bedre til at få løst nogle af de konflikter, der opstår børnene imellem, inden konflikterne optrappes. Det er alt andet lige lettere at ringe til forældre, man kender godt, end til forældre, man ikke kender, hvis der er et problem. Vi kan derfor anbefale, at I i klasserne årligt afholder et par forældrearrangementer, hvor børnene ikke nødvendigvis deltager. Det kan være forældremiddage eller måske cocktailaftener.

Videre kan vi anbefale mor/datter, far/datter, mor/søn og far/søn arrangementer.
Som eksempler herpå kan vi foreslå en far/datter tur til Nationalmuseet med brunch, eller en mor/søn tur i skoven med madkurv og leg/boldspil. Det er rigtig hyggeligt og giver fædrene og mødrene mulighed for at tale sammen et par timer og få vendt eventuelle problemstillinger, og det giver samtidig lidt indsigt i, hvordan de andre børn i klassen har det. Samtidig får I som forældre mulighed for at se, hvordan pigegruppen henholdsvis drengegruppen fungerer sammen. Herudover er der rigtig mange klasser, der har stor glæde af lejlighedsvis at arrangere fælles morgenmad kl. 8-9 efter nærmere aftale med klasselæreren.

Afslutningsvis vil vi opfordre til, at I som forældre i videst mulig omfang støtter op om de sociale arrangementer, som skolen afholder, eksempelvis den årlige julefest for alle forældre og elever i Annekset. Vi anbefaler naturligvis derudover, at I prioriterer deltagelse i forældremøder og andre møder, der afholdes i skolens regi højt.

Vi vil gerne hjælpe

Vi håber, at I vil gøre brug af vores idekatalog, og at jeres børn får en rigtig god og tryg
indskolingsperiode på Rygaards Skole. Vi ved, at mange af de udfordringer og problemstillinger, der opstår i indskolingsårene (børnehaveklasse til 3. klasse), ofte er gengangere, og Det Lille Forældreråd stiller derfor gerne vores erfaringer til rådighed, hvorfor I skal være velkomne til at kontakte os i løbet af skoleåret, hvis I har brug for sparring eller i øvrigt har spørgsmål.

 

Dokumenter